เมนูการใช้งาน

เกี่ยวกับหน่วยงาน

Header copia

เกี่ยวกับกลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา

กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา

   เป็นหน่วยงานหนึ่งในสำนักเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งมีพันธกิจหลักคือ พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยสนับสนุนและจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่มีคุณภาพ, จัดการบริการและสวัสดิการที่ดี เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้และส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่นักศึกษา โดยส่งเสริมและบริการให้ภารกิจการเรียนการสอน และกิจการนักศึกษา ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบการบริหารจัดการที่ดี ระบบข้อมูลที่เที่ยงตรงและรวดเร็ว และระบบการบริการที่มีคุณภาพ เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งภายในกลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน ดังต่อไปนี้ 

DSCF6920 

 หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนวิชาการฯ
ติดต่อ 074-287029
 

1. หน่วยทะเบียนและพัฒนาวิชาการ

 หน่วยทะเบียนและพัฒนาวิชาการ : เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการศึกษาของนักศึกษา โดยดูแลรับผิดชอบ งานรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี การจัดสรรสาขาวิชาเรียน การย้ายสาขา การขอลงทะเบียนกรณีพิเศษ การลาพักการศึกษา เทียบโอนรายวิชา การจัดตารางเรียน การสอบ การเปิดรายวิชาระดับปริญาตรี สหกิจศึกษา การฝึกงาน การสำเร็จการศึกษา รับรองผลการเรียน และอื่นๆ
tb
ติดต่อ 074-287084-5 เบอร์ภายใน 7084-5

2. หน่วยกิจการนักศึกษา

  หน่วยกิจการนักศึกษา : เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ ดูแลและกระตุ้นให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเอง ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและบุคลิกภาพให้เต็มตามศักยภาพ โดยมีภาระงานหลักคือ ให้คำปรึกษานักศึกษาในด้านแนะแนวการศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา ทรานสคริปกิจกรรม ทุนการศึกษา การรับสมัครงาน การทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และให้คำปรึกษาด้านอื่นๆ


st

ติดต่อ 074-287083 เบอร์ภายใน 7083

3. หน่วยบัณฑิตศึกษาและองค์กรสัมพันธ์

  หน่วยบัณฑิตศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ : เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจหลักด้านการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา การจัดทำและปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต การรับนักศึกษาและการสำเร็จการศึกษา ทุนการศึกษา การยื่นแบบฟอร์มวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และแบบฟอร์มคำร้องต่างๆ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การจัดโครงการและกิจกรรมระดับบัณฑิตศึกษา วินัยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และการดูแลคอยช่วยเหลือให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในด้านต่างๆ รวมถึงงานประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

gradcr
074-287111 เบอร์ภายใน 7111