เมนูการใช้งาน

แผนปฏิบัติงาน

Header copia

57y

แผนและผลปฏิบัติงานหน่วยทะเบียนและพัฒนาวิชาการ 2557 download-icon
แผนและผลปฏิบัติงานหน่วยกิจการนักศึกษา 2557download-icon
แผนและผลปฏิบัติงานหน่วยบัณฑิตศึกษา 2557download-icon

 58y

แผนและผลปฏิบัติงานหน่วยทะเบียนและพัฒนาวิชาการ 2558 download-icon
แผนและผลปฏิบัติงานหน่วยกิจการนักศึกษา 2558 download-icon
แผนและผลปฏิบัติงานหน่วยบัณฑิตศึกษา 2558 download-icon  

59y

แผนและผลปฏิบัติงานหน่วยทะเบียนและพัฒนาวิชาการ 2559 download-icon
แผนและผลปฏิบัติงานหน่วยกิจการนักศึกษา 2559download-icon
แผนและผลปฏิบัติงานหน่วยบัณฑิตศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 2559 download-icon  

60x1y

แผนและผลปฏิบัติงานหน่วยทะเบียนและพัฒนาวิชาการ 2560download-icon
แผนและผลปฏิบัติงานหน่วยกิจการนักศึกษา 2560download-icon
แผนและผลปฏิบัติงานหน่วยบัณฑิตศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 2560 download-icon