เมนูการใช้งาน

ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา

ระเบียบ/ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

คุณสมบัติของการจัดสรรสาขาวิชาเรียน รหัส 61

    - ดาวน์โหลดเอกสาร

ด้านกิจกรรมนักศึกษา

    - การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (ระเบียบ Transcript) 2560

    - การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ขององค์กรกิจกรรมนักศึกษา

   - มาตราการกำกับดูแลการจัดกิจกรรมนักศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัยฯ

   - ประกาศ รับน้อง สกอประกาศ สกอ.เรื่องการจัดกิจกรรม ต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์