เมนูการใช้งาน

งานรับนักศึกษา

welcome web

          ปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 13 หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท จำนวน 12 หลักสูตร และหลักสูตรปริญญาเอก จำนวน 9 หลักสูตร ทุก ๆ หลักสูตรของคณะฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร AUN-QA ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จึงมั่นใจได้ว่า การเลือกเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล และรองรับความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศ

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีบุคลากรที่มีคุณภาพทั้งในสายวิชาการ และสายสนับสนุน รวมทั้งมีทรัพยากรสนับสนุนการดำเนินการที่ครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นห้องเรียนที่ติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการเรียนการสอน เครื่องมือปฏิบัติการ และระบบคอมพิวเตอร์ หลักสูตรของคณะฯ ได้รับการดูแลให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ และมีมาตรฐานภายใต้การรับรองจากสภาวิศวกร  จึงมีความพร้อมในด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ อีกทั้งยังมีสมาคมศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีความเข้มแข็ง และให้ความร่วมมือในการพัฒนาคณะฯ อย่างต่อเนื่อง นอกจากการสนับสนุนการแสวงหาความรู้ในเชิงวิชาการแล้ว คณะฯ ยังให้ความสำคัญในด้านการพัฒนานักศึกษาในด้านต่าง ๆ ด้วยการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลาย

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เปิดสอนหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้

หลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 13 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรระดับปริญญาโท จำนวน 12 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรระดับปริญญาเอก จำนวน 9 หลักสูตร ได้แก่
1. วิศวกรรมไฟฟ้า 1. วิศวกรรมไฟฟ้า 1. วิศวกรรมไฟฟ้า
2. วิศวกรรมชีวการแพทย์ 2. วิศวกรรมเครื่องกล 2. วิศวกรรมเครื่องกล
3. วิศวกรรมเครื่องกล 3. วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ 3. วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
4. วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 4. วิศวกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 4. วิศวกรรมโยธา
5. วิศวกรรมอุตสาหการ 5. วิศวกรรมโยธา 5. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
6. วิศวกรรมการผลิต 6. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 6. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
7. วิศวกรรมโยธา 7. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 7. วิศวกรรมเคมี
8. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 8. วิศวกรรมเคมี 8. วิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ
9. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 9. วิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ 9. วิศวกรรมเทคโนโลยีพลังงาน
10. วิศวกรรมเคมี 10. วิศวกรรมเทคโนโลยีพลังงาน
11. วิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ 11. การจัดการอุตสาหกรรม
12. วิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ 12. นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล
13. วิศวกรรมและการจัดการนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)  

 

Short film PSU Engineering with Formula One Team 4 Min.00 00 04 01.Still001

รับชมวิดีโอแนะนำคณะฯ คลิก