เมนูการใช้งาน

สหกิจศึกษา

 

ภาพสหกจ

ช่วงเวลาการปฏิบัติงานสหกิจ

ปฏิบัติงานภาคการศึกษาที่ 1/2565

     - ช่วงเวลาการปฏิบัติงาน  18 เมษายน 2565 – 21 ตุลาคม 2565 (หลักสูตรเครื่องกล อุตสาหการ การผลิต)

    - ช่วงเวลาการปฏิบัติงาน  27 มิถุนายน 2565 – 21 ตุลาคม 2565 (หลักสูตรไฟฟ้า  ชีวการแพทย์ และคอมพิวเตอร์)

 

 

จำนวนชั่วโมงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาของนักศึกษารายบุคคล  (ข้อมูลปัจจุบัน)

 

34

รปภาพ1

 

ขั้นตอนการดำเนินการเข้าปฏิบัติงานสหกิจ คณะวิศวกรรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

 

ขั้นตอนการยื่นคำร้อง และคุณสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการปฏิบัติงานสหกิจ

 

ข้อแนะนำในการเขียน RESUME

 

 59

 

 สำหรับนักศึกษาเทอม 1/2565

 

ไฟล์ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจภาคการศึกษาที่ 1/2565

 

คณะกรรมการดำเนินงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2565

  • หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า
  • หลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์
  • หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล
  • หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ
  • หลักสูตรวิศวกรรมการผลิต

 

นักศึกษาที่เข้ารับการปฏิบัติงานสหกิจ ภาคการศึกษา 1/2565 แยกตามหลักสูตร

 

นักศึกษาสหกิจเทอม 1/2565 แยกตามสถานประกอบการ  

 

4

 

สำหรับนักศึกษา (ก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจ)

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาที่หาสถานประกอบการด้วยตนเอง

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาที่สมัครโควต้าของคณะฯ

 

 

สำหรับนักศึกษา (เอกสารสำหรับการเข้าปฏิบัติงาน)

หนังสือส่งตัวนักศึกษา สำหรับนักศึกษาที่เข้าปฏิบัติงานสหกิจในภาคการศึกษาที่ 1/2565

สมุดบันทึกการปฏิบัติงานสหกิจ     ไฟล์ word     ไฟล์ PDF

แบบประเมินนักศึกษาสหกิจ

 

 

สำหรับนักศึกษา (ระหว่างออกปฏิบัติงานสหกิจ)

แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน และพนักงานที่ปรึกษา      ฟล์ word      ไฟล์ PDF

แบบฟอร์มแจ้งหัวข้อโครงงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา            ฟล์ word     ไฟล์ PDF

หนังสือยินยอมให้เผยแพร่รายงาน/โครงงานสหกิจศึกษาต่อสาธารณะ   ฟล์ word   ไฟล์ PDF

Template รายงานสหกิจศึกษา

ตัวอย่างรายงานสหกิจศึกษา