เมนูการใช้งาน

สหกิจศึกษา

 

ภาพสหกจ

ช่วงเวลาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของสาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี และสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่คณะฯ กำหนดคือ เริ่มฝึกวันที่ 16 ธันวาคม 2562 - 24 เมษายน 2563 ยกเว้นสถานประกอบการจะแจ้งวันที่ฏิบัติงานสหกิจศึกษาเป็นช่วงเวลาอื่น

 

จำนวนชั่วโมงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาของนักศึกษารายบุคคล  (ข้อมูล ณ วันที่  10 ต.ค.62)

 

สำหรับนักศึกษาเทอม 1

 

ตารางการส่งโครงงานของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปฏิบัติงานสหกิจภาคการศึกษาที่ 1/2562  (update 10 ตุลาคม 2562)

 

รายชื่อนักศึกษาและสถานประกอบการที่ปฏิบัติงานสหกิจแยกตามสาขาวิชา ปีการศึกษา 1/2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 ต.ค.62)

 

สถานประกอบการที่รับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจ ปีการศึกษา 1/2562 (รวมทุกสาขาวิชา) (ข้อมูล ณ วันที่ 10 ต.ค.62)

 

สถานประกอบการที่รับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจ ปีการศึกษา 1/2562 (แยกตามสาขาวิชา)  (ข้อมูล ณ วันที่ 10 ต.ค.62)

 

 

สำหรับนักศึกษาเทอม 2

 

ตารางการส่งโครงงานของนักศึกษาที่ปฏิบัติงานสหกิจภาคการศึกษาที่ 2/2562 (New)

 

สถานะการดำเนินการของนักศึกษาเข้ารับการปฏิบัติงานสหกิจ ปีการศึกษา 2/2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 23 ส.ค.62)

 

บริษัทที่ให้ความอนุเคราะห์รับนักศึกษาสหกิจ ปีการศึกษา 2/2562  (ข้อมูล ณ วันที่ 23 ส.ค.62)

 

 

คณะกรรมการดำเนินงานสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

         - แนวทางสำหรับการเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสหกิจศึกษา 

แผนการดำเนินงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2561-2562  (NEW)

 

4

 

สำหรับนักศึกษา (ก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจ)

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาที่หาสถานที่ฝึกงานด้วยตนเอง

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาที่สมัครโควต้าของคณะฯ

 

สำหรับนักศึกษา (ระหว่างออกปฏิบัติงานสหกิจ)

แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน และพนักงานที่ปรึกษา

แบบฟอร์มแจ้งหัวข้อโครงงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

Template รายงานสหกิจศึกษา

ตัวอย่างรายงานสหกิจศึกษา

 

สำหรับอาจารย์

แบบฟอร์มแผนการนิเทศ 

- แบบฟอร์มแผนการเดินทางไปนิเทศ