เมนูการใช้งาน

สหกิจศึกษา

 

ภาพสหกจ

เอกสารสำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น

แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจ และ template โปสเตอร์

Upload แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมประกวดที่กรอกแล้วเสร็จ

Upload template โปสเตอร์ที่จัดทำแล้วสร็จ

Upload PowerPoint ที่จะนำเสนอ

 

 

จำนวนชั่วโมงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาของนักศึกษารายบุคคล  (ข้อมูล ณ วันที่  10 ต.ค.62)

 

 

สำหรับนักศึกษาเทอม 2

 

ตารางการส่งโครงงานของนักศึกษาที่ปฏิบัติงานสหกิจภาคการศึกษาที่ 2/2562 (สำหรับนักศึกษาที่เริ่มปฏิบัติงานสหกิจเดือนธันวาคม 2562)

 

สถานะการดำเนินการของนักศึกษาเข้ารับการปฏิบัติงานสหกิจ ปีการศึกษา 2/2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 23 ส.ค.62)

 

บริษัทที่ให้ความอนุเคราะห์รับนักศึกษาสหกิจ ปีการศึกษา 2/2562  (ข้อมูล ณ วันที่ 23 ส.ค.62)

 

 

คณะกรรมการดำเนินงานสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

         - แนวทางสำหรับการเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสหกิจศึกษา 

แผนการดำเนินงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2561-2562  (NEW)

 

4

 

สำหรับนักศึกษา (ก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจ)

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาที่หาสถานที่ฝึกงานด้วยตนเอง

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาที่สมัครโควต้าของคณะฯ

 

สำหรับนักศึกษา (ระหว่างออกปฏิบัติงานสหกิจ)

แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน และพนักงานที่ปรึกษา  ฟล์ word   ไฟล์ PDF

แบบฟอร์มแจ้งหัวข้อโครงงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  ฟล์ word   ไฟล์ PDF

Template รายงานสหกิจศึกษา

ตัวอย่างรายงานสหกิจศึกษา

 

สำหรับอาจารย์

แบบฟอร์มแผนการนิเทศ 

- แบบฟอร์มแผนการเดินทางไปนิเทศ