เมนูการใช้งาน

สหกิจศึกษา

 

ภาพสหกจ

ช่วงเวลาการปฏิบัติงานสหกิจ

ปฏิบัติงานภาคการศึกษาที่ 2/2563 

     - ช่วงเวลาการปฏิบัติงาน  30 พฤศจิกายน 2563 - 2 เมษายน 2564 

ปฏิบัติงานภาคการศึกษาที่ 1/2564

     - ช่วงเวลาการปฏิบัติงาน  19 เมษายน - 15 ตุลาคม 2564  (สาขาเครื่องกล อุตสาหการ การผลิต)

      ช่วงเวลาการปฏิบัติงาน  21 มิถุนายน - 15 ตุลาคม 2564 (สาขาไฟฟ้า ชีวการแพทย์)

 

 

จำนวนชั่วโมงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาของนักศึกษารายบุคคล  (ข้อมูล ณ วันที่  1 กันยายน 2563)

 

 

สำหรับนักศึกษาเทอม 1/2563

 

ตารางการส่งโครงงานของนักศึกษาที่ปฏิบัติงานสหกิจภาคการศึกษาที่ 1/2563  (สำหรับนักศึกษาสาขาเครื่องกล)

 

นักศึกษาที่เข้ารับการปฏิบัติงานสหกิจ ภาคการศึกษา 1/2563 แยกตามสาขาวิชา (ข้อมูลปัจจุบัน)

 

สถานประกอบการที่รับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจ ภาคการศึกษา 1/2563 รวมทุกสาขาวิชา (ข้อมูลปัจจุบัน)

 

 

สำหรับนักศึกษาเทอม 2/2563

 

นักศึกษาที่เข้ารับการปฏิบัติงานสหกิจ ภาคการศึกษา 2/2563 แยกตามสาขาวิชา (ข้อมูลปัจจุบัน)

  • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  • สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
  • สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

 

สถานประกอบการที่รับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจ ภาคการศึกษา 2/2563 (ข้อมูลปัจจบุัน)

 

 สำหรับนักศึกษาเทอม 1/2564

 

นักศึกษาที่เข้ารับการปฏิบัติงานสหกิจ ภาคการศึกษา 1/2564 แยกตามสาขาวิชา (ข้อมูลปัจจุบัน)

  • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต

 

สถานประกอบการที่รับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจ ภาคการศึกษา 1/2564 รวมทุกสาขาวิชา (ข้อมูลปัจจุบัน)

 

4

 

สำหรับนักศึกษา (ก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจ)

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาที่หาสถานที่ฝึกงานด้วยตนเอง

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาที่สมัครโควต้าของคณะฯ

 

สำหรับนักศึกษา (ระหว่างออกปฏิบัติงานสหกิจ)

แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน และพนักงานที่ปรึกษา  ฟล์ word   ไฟล์ PDF

แบบฟอร์มแจ้งหัวข้อโครงงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  ฟล์ word   ไฟล์ PDF

หนังสือยินยอมให้เผยแพร่รายงาน/โครงงานสหกิจศึกษาต่อสาธารณะ ฟล์ word   ไฟล์ PDF

Template รายงานสหกิจศึกษา

ตัวอย่างรายงานสหกิจศึกษา

 

สำหรับอาจารย์

แบบฟอร์มแผนการนิเทศ 

- แบบฟอร์มแผนการเดินทางไปนิเทศ