เมนูการใช้งาน

สหกิจศึกษา

 

ภาพสหกจ

ช่วงเวลาการปฏิบัติงานสหกิจ

ปฏิบัติงานภาคการศึกษาที่ 2/2565

     - ช่วงเวลาการปฏิบัติงาน  21 พฤศจิกายน 2565 – 17 มีนาคม 2566 (หลักสูตรเมคาทรอนิกส์ เหมืองแร่ วัสดุ เคมี คอมพิวเตอร์)

 

ปฏิบัติงานภาคการศึกษาที่ 1/2566

     - ช่วงเวลาการปฏิบัติงาน  17 เมษายน 2566 – 20 ตุลาคม 2565 (หลักสูตรเครื่องกล อุตสาหการ การผลิต)

    - ช่วงเวลาการปฏิบัติงาน  26 มิถุนายน 2566 – 20 ตุลาคม 2566 (หลักสูตรไฟฟ้า  ชีวการแพทย์)

 

 

จำนวนชั่วโมงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาของนักศึกษารายบุคคล  (ข้อมูลปัจจุบัน)

 

34

รปภาพ1

ขั้นตอนการดำเนินการเข้าปฏิบัติงานสหกิจ คณะวิศวกรรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1/2566

 

ขั้นตอนการยื่นคำร้อง และคุณสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการปฏิบัติงานสหกิจ

 

ข้อแนะนำในการเขียน RESUME

 

 59

 

สำหรับนักศึกษาสหกิจเทอม 2/2565

 

คณะกรรมการดำเนินงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2565

 

หนังสือส่งตัวนักศึกษา สำหรับนักศึกษาที่เข้าปฏิบัติงานสหกิจในภาคการศึกษาที่ 2/2565

 

สถานะของนักศึกษาสหกิจ ภาคการศึกษา 2/2565 แยกตามหลักสูตรและสถานประกอบการ

 

 

59

 

สำหรับนักศึกษาสหกิจเทอม 1/2566

 

คณะกรรมการดำเนินงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2566

 

รายชื่อสถานประกอบการที่คณะฯ แนะนำให้ขอความอนุเคราะห์ แยกตามหลักสูตร

 

สถานะของนักศึกษาสหกิจ ภาคการศึกษา 1/2566 แยกตามหลักสูตรและสถานประกอบการ

 

4

 

สำหรับนักศึกษา (ก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจ)

แบบฟอร์มคำร้องขอเข้าปฏิบัติงานสหกิจ

 

สำหรับนักศึกษา (เอกสารสำหรับการเข้าปฏิบัติงาน)

สมุดบันทึกการปฏิบัติงานสหกิจ     ไฟล์ word     ไฟล์ PDF

แบบประเมินนักศึกษาสหกิจ สำหรับหลักสูตร EE, BmE, ME. MtE, MnE, MaE, ChE, CoE

แบบประเมินนักศึกษาสหกิจ สำหรับหลักสูตร IE, MfE

 

สำหรับนักศึกษา (ระหว่างออกปฏิบัติงานสหกิจ)

แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน และพนักงานที่ปรึกษา      ฟล์ word      ไฟล์ PDF

แบบฟอร์มแจ้งหัวข้อโครงงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา            ฟล์ word     ไฟล์ PDF

หนังสือยินยอมให้เผยแพร่รายงาน/โครงงานสหกิจศึกษาต่อสาธารณะ   ฟล์ word   ไฟล์ PDF

Template รายงานสหกิจศึกษา

ตัวอย่างรายงานสหกิจศึกษา