เมนูการใช้งาน

ข้อมูลประกอบการขอรับรองสภาวิศวกร

การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการยื่นขอรับรองปริญญาฯ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564

 

    1. หนังสือนำส่งข้อมูล

  • ลงนามโดยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
  • ระบุชื่อผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานหลักสูตร โดยระบุ ชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์ของผู้ประสานงาน

 

     2 . เล่มเอกสารจำนวน 1 ชุด (หน้า-หลัง) ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้

  • แบบการตรวจ (CHECKLIST) สำหรับการรับรองปริญญาฯ ของสาขาที่ยื่นขอ โดยให้สถาบันการศึกษาระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนนำส่งสภาวิศวกร
  • การขอรับรองปริญญาฯ (แบบคำรับรองตนเอง Self-Declaration) ทุกสาขา ที่มีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ตามตัวอย่างเอกสารขอรับรองปริญญาฯ พร้อมจัดทำ bookmark (เนื่องจากเอกสารอาจจะมีหลายหน้าจึงจำเป็นต้องทำ bookmark เพื่อสะดวกต่อคณะกรรมการ) ในไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
  • หลักสูตรฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย/รับทราบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (มคอ.2)
  • คู่มือปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมเคมี (Lab1, 2)
  • รายละเอียดคำรับรองตนเอง (Self-Declaration) ของสถาบันการศึกษา ส่วนที่ 6 ภาคผนวก 1 – 5 (รวมเป็นเล่มในแบบคำรับรองตนเอง)

 

     3. ไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็น Word และ PDF ลงใน แฟลชไดรฟ์

 

 

Picture1

 

Template คำรับรองตนเอง

 

ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยองค์ความรู้พื้นฐาน

 

แบบการตรวจ (CHECK LIST) สำหรับการรับรองปริญญา

 

Template  Course  Specification

 

 

 

 

Course Specification  รายวิชาส่วนกลางของคณะฯ