เมนูการใช้งาน

บุคลากร

Header copia 

> หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ

DSCF6920

นางพัชชลี ทองเจริญ

หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา

โทร. 0-7428-7029
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> หน่วยทะเบียนและพัฒนาวิชาการ

DSCF6911

นางกุศล แก้วหนู

หน่วยทะเบียนและพัฒนาวิชาการ

(ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน)

โทร. 0-7428-7084
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DSCF6740

นางฐานิตา ลอยวิรัตน์

หน่วยทะเบียนและพัฒนาวิชาการ

(ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน)

โทร. 0-7428-7085
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DSCF6868

นางจุรีพร กาหยี

หน่วยทะเบียนและพัฒนาวิชาการ

นักวิชาการอุดมศึกษา

โทร. 0-7428-7085
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DSC 0432

นางสาวศุภลักษณ์ ตั้งกิจเชาวลิต

หน่วยทะเบียนและพัฒนาวิชาการ

นักวิชาการอุดมศึกษา

โทร. 0-7428-7084
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DSCF6954

นางสาวญดา ประสมพงค์

หน่วยทะเบียนและพัฒนาวิชาการ

นักวิชาการอุดมศึกษา

โทร. 0-7428-7410
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

พกอย

นางสาวลลิลทิพย์ ก้องพานิชกุล

หน่วยทะเบียนและพัฒนาวิชาการ

นักวิชาการอุดมศึกษา

โทร. 0-7428-7410
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

kwang  

นางสาวจิราพร พงศ์สุขนิรันดร์

หน่วยบัณฑิตศึกษาและองค์กรสัมพันธ์

(นักวิชาการอุดมศึกษา)

โทร. 0-7428-7111

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

>หน่วยกิจการนักศึกษา

chong

นายปรัชญา ชีวธนากรณ์กุล

หน่วยกิจการนักศึกษา

(นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ)

โทร. 0-7428-7083
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

นางสาวอนุชิดา พิชิตแสนยากร

หน่วยกิจการนักศึกษา

นักวิชาการอุดมศึกษา

โทร. 0-7428-7083
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

pai

นายปุณณวัชร์ วิเทียมญลักษณ์

หน่วยกิจการนักศึกษา

นักวิชาการอุดมศึกษา

โทร. 0-7428-7083
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.