เมนูการใช้งาน

ฝึกงาน ปีการศึกษา 2562

         กระพรบ

 

- ช่วงเวลาการฝึกงานที่คณะฯ กำหนดคือ วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 - 2 กรกฎาคม 2563 ยกเว้นสถานประกอบการจะแจ้งวันที่ฝึกงานเป็นช่วงเวลาอื่น

เสนคน 3 

 ปฏิทินการดำเนินการฝึกงาน ปีการศึกษา 2562

 

รายชื่อนักศึกษาและสถานประกอบการที่นักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน ปีการศึกษา 2562 (ข้อมูลปัจจุบัน)

 

สถานประกอบการที่ให้นักศึกษาเข้าฝึกงานโดยขอความอนุเคราะห์ด้วยตนเอง ปีการศึกษา 2562 (ข้อมูลปัจจุบัน)

 

สถานประกอบการที่ให้นักศึกษาสมัครเข้าฝึกงานแบบออนไลน์ (ข้อมูลปัจจุบัน)

 

สถานประกอบการที่ให้ความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน ปีการศึกษา 2562 แยกตามสาขาวิชา (ข้อมูลปัจจุบัน)

  • สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์  (ให้มาติดต่อเจ้าหน้าที่คณะฯ ค่ะ)

 

เสน 10

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2562  

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์ในการฝึกงานภาคฤดูร้อน

ไฟล์การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานปีการศึกษา 2561

 

2

 4

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาที่หาสถานที่ฝึกงานด้วยตนเอง

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาที่สมัครโควต้าของคณะฯ

Template รายงานการฝึกงานของนักศึกษา

แบบประเมินผลการฝึกงานของนักศึกษา

แบบฟอร์มแผนการนิเทศ (สำหรับอาจารย์)

- แบบฟอร์มแผนการเดินทางไปนิเทศ