เมนูการใช้งาน

ฝึกงาน ปีการศึกษา 2563

         กระพรบ

 

ช่วงเวลาการฝึกงานของปีการศึกษา 2563 มี 2 ช่วงเวลา คือ

ฝึกงานภาคการศึกษาที่ 2/2563 

     - ระยะเวลาการฝึกงาน  30 พฤศจิกายน 2563 - 12 กุมภาพันธ์ 2564 

 

ฝึกงานภาคฤดูร้อน/2563 

     - ระยะเวลาการฝึกงาน  19 เมษายน - 11 มิถุนายน 2564

 

เสนคน 3 

Picture1

คณะกรรมการอำนวยการฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2563 

 

ขั้นตอนการดำเนินการฝึกงาน  คณะวิศวกรรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

 

ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอเข้าฝึกงาน

 

ปฏิทินการดำเนินการฝึกงาน ปีการศึกษา 2563

 

เงื่อนไขในการเข้ารับการฝึกงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

 

Picture2

สถานะของนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกงาน ภาคการศึกษาที่ 2/2563 (ข้อมูลปัจจุบัน)

 

สถานะของนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกงาน ภาคการศึกษาที่ 3/2563 (ข้อมูลปัจจุบัน)

 

 

 Picture3

 

สถานประกอบการที่ให้นักศึกษาสมัครเข้าฝึกงานแบบออนไลน์ (ข้อมูลปัจจุบัน)

 

สถานประกอบการที่ให้ความอนุเคราะห์รับนักศึกษา สำหรับนักศึกษารหัส 56, 57, 58, 59 และ 60 แยกตามสาขาวิชา (ข้อมูลปัจจุบัน)

สถานประกอบการที่ให้ความอนุเคราะห์รับนักศึกษา สำหรับนักศึกษารหัส 61 แยกตามสาขาวิชา (ข้อมูลปัจจุบัน)

 

2

 4

 

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาที่หาสถานที่ฝึกงานด้วยตนเอง

 

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาที่สมัครโควต้าของคณะฯ

 

Template รายงานการฝึกงานของนักศึกษา

 

แบบประเมินผลการฝึกงานของนักศึกษา

 

แบบฟอร์มแผนการนิเทศ (สำหรับอาจารย์)

- แบบฟอร์มแผนการเดินทางไปนิเทศ