เมนูการใช้งาน

ฝึกงาน ปีการศึกษา 2564

         กระพรบ

 

ช่วงเวลาการฝึกงานของปีการศึกษา 2564 

ฝึกงานภาคฤดูร้อน/2564 

    - ระยะเวลาการฝึกงาน  18 เมษายน 2565 - 17 มิถุนายน 2565   (หรือระยะเวลาตามที่สถานประกอบการกำหนด)

 

เสนคน 3

 

หนังสือส่งตัวเข้าฝึกงานของนักศึกษา ภาคฤดูร้อน/2564

 

 

เสนคน 3 

Picture1

 

คณะกรรมการอำนวยการฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2564

 

ขั้นตอนการดำเนินการฝึกงาน  คณะวิศวกรรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

 

ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอเข้าฝึกงาน และคุณสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกงาน

 

ข้อแนะนำในการเขียน RESUME

 

 

Picture2

ไฟล์ปฐมนิเทศนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกงาน ภาคฤดูร้อน/2564 

 

สถานะของนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกงาน เทอม 3/2564 (ข้อมูลปัจจุบัน)

 

นักศึกษาฝึกงานเทอม 3/2564 แยกตามสถานประกอบการ  (์New)

 

 Picture3

 

สถานประกอบการที่ให้นักศึกษาสมัครเข้าฝึกงานแบบออนไลน์ (ข้อมูลปัจจุบัน)

 

 

2

 4

 

คำร้องก่อนออกฝึกงาน

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาที่หาสถานที่ฝึกงานด้วยตนเอง

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาที่สมัครฝึกงานในโควต้าของคณะฯ

 

เอกสารประกอบการฝึกงาน

Template รายงานการฝึกงานของนักศึกษา (ฉบับสมบูรณ์)

แบบประเมินผลการฝึกงานของนักศึกษา

สมุดบันทึกการฝึกงาน