เมนูการใช้งาน

ฝึกงาน ปีการศึกษา 2565

         กระพรบ

 

ช่วงเวลาการฝึกงานของปีการศึกษา 2565

ฝึกงานภาคฤดูร้อน/2565 

    - ระยะเวลาการฝึกงาน 17 เมษายน - 16 มิถุนายน 2566

     (หรือระยะเวลาตามที่สถานประกอบการกำหนด)

 

เสนคน 3

 

แนวปฏิบัติการดำเนินการเข้าฝึกงาน

 

ขั้นตอนการเข้าฝึกงาน คณะวิศวกรรรมศาสตร์

 

ขั้นตอนการยื่นคำร้อง และคุณสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกงาน

 

ข้อแนะนำในการเขียน RESUME

 

เสนคน 3

 

ข้อมูลสำหรับนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกงาน

 

คณะกรรมการอำนวยการฝึกงานสาขาวิชา

 

แบบตอบรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน

 

รายชื่อสถานประกอบการที่คณะฯ แนะนำให้ขอความอนุเคราะห์ แยกตามหลักสูตร

 

สถานะของนักศึกษาฝึกงานแยกตามหลักสูตรและสถานประกอบการ

 

 

4

 

คำร้องก่อนออกฝึกงาน

แบบฟอร์มคำร้องขอเข้าฝึกงาน

 

เอกสารประกอบการฝึกงาน

Template รายงานการฝึกงานของนักศึกษา (ฉบับสมบูรณ์)

แบบประเมินผลการฝึกงานของนักศึกษา

สมุดบันทึกการฝึกงาน